Kierkegaard contre Hegel, avec Jacques Sojcher - 1978