Dostoïevski - Les Frères Karamazov, avec Michel Eltchaninoff